v partnerství s

Zásady ochrany údajů

Soukromí a soubory cookie

Společnost LBC France působí jako osoba odpovědná za zpracování při tvorbě statistických analýz pomocí souborů cookie uložených na této stránce (dále jen „Stránka“).

Z tohoto důvodu vás společnost LBC France jednoznačně a transparentně informuje o používání souborů cookie během vašeho pohybu na stránce.

I - Co je to soubor cookie?

Soubor cookie je textový soubor uložený na pevném disku vašeho koncového zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon) prostřednictvím programu pro prohlížení, a to při prohlížení nějaké on-line služby.
Slovo „cookies“ v těchto zásadách používání souborů cookie se týká všech sledovacích a jiných podobných technologií, které mohou být použity na našich webových stránkách a v našich aplikacích.
Soubory cookies nezpůsobují vašemu zařízení žádnou škodu, ale umožňují snadněji například vyhledat vaše preference, předem vyplnit některá políčka a přizpůsobit obsah našich služeb.
Pouze vy sami rozhodnete, zda si přejete mít soubory cookies uložené na svém zařízení, a můžete snadno kontrolovat ukládání souborů cookies. Konkrétní informace o správě a kontrole souborů cookies získáte v oddíle "Vaše rozhodnutí týkající se souborů cookies".

II - Soubory cookie ukládané společností LBC France a jejich použití

Společnost LBC France na stránky ukládá pouze analytické soubory cookie.

Analytické soubory cookie nám umožňují lépe poznat stránky a zlepšit pohyb uživatelů vytvářením statistik a objemů návštěv a používání (navštívené oddíly a obsah, pohyb...).

III - Příjemci údajů

Shromážděné údaje jsou přístupné pro společnost LBC France jako osobu odpovědnou za zpracování a pro naše poskytovatele služeb, kteří působí jako subdodavatelé a kteří technicky přispívají k dosažení výše uvedeného účelu (poskytovatel hostingových služeb).

Pokud odpovíte na inzerát nebo vyplníte kontaktní formulář, budou vaše kontaktní údaje zaslány příslušnému odborníkovi, který plní úlohu osoby odpovědné za zpracování a který je jeho autorem.

IV - Osoba odpovědná za zpracování

Společnost LBC France, zapsaná v RCS Paris pod číslem SIREN 521 724 336, sídlo 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, již zastupuje Mrs Amandine de Souza, jako generální ředitel, je odpovědná za zpracování údajů, které získá na stránce.

V - Doba uložení

Platnost analytických souborů cookie je 13 měsíců.

Informace o délce ukládání kontaktních údajů získaných při odpovídání na inzerát nebo vyplňování kontaktního formuláře na stránce získáte od příslušného odborníka kliknutím zde.

VI - Vaše práva

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů máte následující práva v souvislosti s vašimi osobními údaji získanými společností LBC France na této stránce pomocí analytických souborů cookie:

  • Přístup: jedná se o vaše právo získávat potvrzení, že vaše údaje jsou zpracovávány nebo ne, a pokud ano, mít přístup k těmto údajům;
  • Oprava: jedná se o vaše právo získat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o doplnění neúplných údajů;
  • Odstranění/vymazání: jedná se o vaše právo získat bez zbytečného odkladu vymazání vašich údajů bez ohledu na povinnosti nebo nutnost následného uložení;
  • Omezení: jedná se o vaše právo dosáhnout omezení zpracování, pokud vůči tomu vznesete námitku, pokud vznesete námitku proti přesnosti vašich údajů, pokud se domníváte, že jejich zpracování je nezákonné, nebo pokud to potřebujete pro stanovení, uplatnění nebo obranu vašich práv u soudu;
  • Vznášení námitek: jedná se o vaše právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování vašich údajů ze strany společnosti LBC France, a to kromě případů, kdy jde o legitimní a naléhavé důvody na straně společnosti LBC France. Máte také právo vznést námitku vůči zpracování prováděného pro účely výhledu;
  • Přenosnost: jedná se o vaše právo získat údaje ve strukturovaném formátu, aktuálně používaném, strojově čitelném a interoperabilním a předávat je jiné osobě odpovědné za zpracování, aniž bychom tomu bránili;
  • Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování s právními důsledky, které by se vás mohly týkat, pokud toto rozhodnutí není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, kdy je právně povoleno;
  • Máte právo podávat reklamaci u kontrolního orgánu;
  • Máte právo poskytovat pokyny týkající se dalšího nakládání s vašimi osobními údaji v případě úmrtí.

Svá práva, zejména práva na vznášení námitek, právo být zapomenut, právo na přenosnost a právo na přístup můžete uplatnit, pokud se na nás obrátíte zde.

Chcete-li uplatnit své volby týkající se toho, jak soubory cookie používáme, doporučujeme vám použít odstavec „Vaše volby ve vztahu k souborům cookie“.

Chcete-li uplatnit svá práva týkající se kontaktních údajů získaných při odpovídání na inzerát nebo vyplňování kontaktního formuláře na stránce, obraťte se prosím na příslušného odborníka kliknutím zde.

VII - Pracovník pro ochranu osobních údajů

Společnost Adevinta France, jednou z jejíchž poboček je společnost LBC France, jmenovala pracovníka pro ochranu osobních údajů. Je možné se s ním spojit pomocí e-mailové adresy: fr.privacy+mb-diffusion@Adevinta.com nebo poštou: Adevinta France, le délégué à la protection des données, 24 rue des Jeûneurs – 75002 Paris.

VIII - Zabezpečení vašich údajů

Vaše údaje chráníme pomocí technických a organizačních opatření, která jsou vhodná pro zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku. Naše ochranná opatření zahrnují především prvky typu firewall, kontroly fyzického přístupu do našich databázových center a kontroly povolení přístupu k informacím.

IX - Vaše rozhodnutí ve vztahu k souborům cookies

Když se poprvé přihlašujete k naší stránce/aplikaci nebo pokud znovu potřebujeme požádat o váš souhlas (jelikož došlo k vývoji způsobu, jakým používáme soubory cookie, nebo je vaše rozhodnutí starší 6 měsíců), zobrazí se lišta popisující způsob, jakým používáme soubory cookie:

Parametry vašeho prohlížeče

Svůj prohlížeč můžete kdykoli nakonfigurovat tak, aby se do vašeho koncového zařízení ukládaly soubory cookie (opt-in), nebo naopak aby byly odmítnuty (opt-out). Některé prohlížeče vám umožňují stanovit pravidla pro nakládání se soubory cookie pro každou stránku zvlášť.

Pro správu souborů cookies je konfigurace každého prohlížeče jiná. Najdete ji v nabídce nápovědy vašeho prohlížeče, kde zjistíte, jak můžete své preference upravit:

X - Další užitečné zdroje

Další informace o souborech cookies a možnostech, které máte v této oblasti, získáte z následujících zdrojů:

Rovněž vás prosíme, abyste se na nás obrátili s jakoukoli otázkou či dotazem týkajícím se souborů cookie uložených na stránce, a to pomocí tohoto odkazu.