in samenwerking met

Privacy beleid

Privacy en Cookies

LBC France fungeert als Verwerkingsverantwoordelijke voor het realiseren van statistische analyses via de cookies geplaatst op deze site (hierna de "Site" genoemd).

Daarom wil LBC France u duidelijk en transparant informeren over het gebruik van cookies tijdens het surfen op de Site.

I - Een cookie, wat is dat ?

Een cookie is een tekstbestand dat is opgeslagen op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon) via uw browsersoftware tijdens het raadplegen van een on line service.
Het woord "cookies" in dit cookiebeleid verwijst naar alle tracers en andere vergelijkbare technologieën die op onze website en onze applicaties kunnen worden gebruikt.
Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat, maar laten bijvoorbeeld gemakkelijker toe uw voorkeuren te kennen, vooraf sommige velden in te vullen en de inhoud van onze diensten aan te passen.
U alleen kiest of u graag cookies op uw apparaat wilt laten plaatsen en u kan gemakkelijk de registratie van cookies controleren. Voor specifieke informatie over de beheers- en controlesystemen van cookies, verwijzen wij u naar de rubriek "uw keuzes met betrekking tot cookies”.

II - De cookies opgeslagen door LBC France en hun gebruik

LBC France plaatst op de Site enkel analytische cookies.

De analytische cookies laten ons toe onze sites en applicaties beter te kennen et ons gebruikersparcours te verbeteren door het opstellen van statistieken en de hoeveelheden van het verkeer en het gebruik (bezochte rubrieken en inhoud, parcours...).

III - Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zijn toegankelijk voor LBC France, als Verwerkingsverantwoordelijke en voor onze dienstverleners, in de hoedanigheid van subcontractors, die technisch bijdragen tot de realisatie van de hierboven bedoelde doeleinden (hostingprovider).

Tenslotte, als u reageert op een advertentie of een contactformulier invult, worden uw contactgegevens overgemaakt aan de betrokken Professional die fungeert als verwerkingsverantwoordelijke die aan de oorsprong ervan ligt.

IV - Verantwoordelijke van de verwerking

LBC France, geregistreerd bij de RCS van Paris onder SIREN-nummer 521 724 336, met het hoofdkantoor in 75002 Paris, 24 rue des Jeûneurs, vertegenwoordigd door de Mrs Amandine de Souza, in zijn hoedanigheid van General Manager, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die zij verzamelt op de Site.

V - Houdbaarheidstermijn

De analytische cookies hebben een looptijd van 13 maanden.

Om de houdbaarheid te kennen van contactgegevens die verzameld worden wanneer u op een advertentie reageert of als u het contact formulier op de Site invult, dient u contact op te nemen met de betrokken professional door te klikken hier.

VI - Uw rechten

Volgens de reglementeringen inzake de persoonsgegevens hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door LBC France verzameld werden op de Site via de analytische cookies :

  • Toegang : het betreft uw recht om de bevestiging te bekomen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en zo ja, om toegang te hebben tot deze gegevens.
  • Correctie : het betreft uw recht om zo snel mogelijk de correctie van uw onjuiste gegevens te bekomen en dat uw onvolledige gegevens worden vervolledigd;
  • Verwijderen/wissen : het betreft uw recht om zo snel mogelijk verwijdering van uw gegevens te bekomen, onverminderd de verplichtingen of verplichting tot behoud;
  • Beperking : het betreft uw recht om de beperking van de verwerking te bekomen wanneer u zich ertegen verzet, wanneer u de nauwkeurigheid van uw gegevens betwist, wanneer u denkt dat de verwerking ervan onwettig is, of wanneer u deze nodig heeft voor de erkenning, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in justitie;
  • Oppositie : het betreft uw recht op verzet op elk gewenst moment op de verwerking van uw gegevens door LBC France, behalve in het geval van legitieme en dwingende belangen van LBC France. U kan zich ook verzetten tegen de verwerking gedaan voor marketing doeleinden;
  • Draagbaarheid : het is uw recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, vaak gebruikt en leesbaar door machine en interoperabele, en deze naar een andere verantwoordelijke te sturen voor de verwerking zonder dat wij dit belemmeren;
  • U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking waaruit rechtsgevolgen voortvloeien die u betreffen of raken, tenzij deze beslissing noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst, wettelijk toegestaan;
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • U heeft het recht om aanwijzingen te geven betreffende de bestemming van uw persoonlijke gegevens in geval van overlijden.

U kunt uw rechten, met name uw recht van verzet, vergetelheid, draagbaarheid en uw recht van toegang uitoefenen door ons te contacteren hier.

Om uw keuzes te maken met betrekking tot ons gebruik van cookies, zie de rubriek "Uw keuzes met betrekking tot cookies."

Om uw rechten uit te oefenen op de contactgegevens die verzameld worden wanneer u op een advertentie reageert of als u het contact formulier op de Site invult, dient u contact op te nemen met de betrokken professional door te klikken hier.

VII - Afgevaardigde voor gegevensbescherming

Adevinta France, waarvan LBC France een dochteronderneming is, heeft een gedelegeerde voor gegevensbescherming aangesteld. Hij is bereikbaar per e-mail: fr.privacy+mb-diffusion@Adevinta.com of per post: Adevinta France, de afgevaardigde voor de gegevensbescherming, 24 rue des Jeûneurs - 75002 Paris.

VIII - Beveiliging van uw gegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd teneinde een niveau van beveiliging te garanderen dat aangepast is aan het risico. Onze beschermingsmaatregelen bevatten voornamelijk firewalls, fysieke toegangscontrole tot onze datacenter en controle op toegangsautorisatie tot de informatie.

IX - Uw keuzes omtrent cookies

Wanneer u onze website / app voor de eerste keer gebruikt of wanneer we opnieuw uw toestemming nodig hebben (omdat ons cookiegebruik veranderd is of uw toestemming ouder is dan zes maanden), zult u een banner zien met meer informatie over ons cookiegebruik.

Parameters van uw browser

U kunt op ieder moment uw browser zo instellen dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat (opt-in) of, integendeel, dat ze verworpen worden (opt-out). Sommige browsers laten het toe regels in te stellen om cookies te beheren per site.

Voor het beheren van cookies is de configuratie van elke browser anders. Deze is beschreven in het Help-menu van uw browser, die u zal toelaten om te weten op welke manier uw wensen te wijzigen:

X - Andere nuttige bronnen

Voor meer informatie over cookies en de keuzes die je hebt op dit gebied, kunt u de volgende bronnen raadplegen hieronder:

Wij nodigen u ook uit om ons te contacteren voor elke vraag of query met betrekking tot cookies die op onze Site geplaatst zijn door deze link te volgen.